Kontakt O škole Novinky Čo sa udialo Fotoalbum Kalendár Užitočné linky Počasie Rada školy Rodičovská rada
Navigácia

Eurofondy

Predmet podpory NFP

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 Všeobecné informácie o projekte

Názov projektu:

Každé dieťa chce zažiť úspech

Operačný program:

Operačný program Ľudské zdroje

Spolufinancovaný z:

Európsky sociálny fond

Prioritná os:

Vzdelávanie

Špecifický cieľ:

Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Oblasť intervencie:

 Zníženie miery predčasného ukončovania školskej dochádzky, a predchádzanie takémuto ukončovaniu, a

podpora rovnocenného prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a predškolskému vzdelávaniu

vrátane (formálnych, neformálnych a informálnych) spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do

vzdelávania a odbornej prípravy

Hospodárska činnosť:

Vzdelávanie