Kontakt O škole Novinky Čo sa udialo Fotoalbum Kalendár Užitočné linky Počasie Rada školy Rodičovská rada
Navigácia

PROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA

Verejný obstarávateľ:

Základná škola

Sídlo:

Angyalova ulica 401/26,  967 01 Kremnica

Štatutárny zástupca:

Mgr. Igor Kríž  - riaditeľ školy

 

Tel.:   045 / 6742 070

 

E-mail:  skola.kremnica@centrum.sk

 

 

Kontaktné osoby:

Mgr. Jana Babjaková - štatutárny zástupca riaditeľa školy

 

Tel.:   045/6742 070

 

 

 

Danica Venderlová - hospodárka školy

 

Tel.:   045/6742 070

 

 

IČO:

37831461

Bankové spojenie:

VÚB Kremnica

Číslo účtu:

1632924759/0200

 

 

VO môže zverejniť:

 

- § 22 ods. 2 zákona - predbežné oznámenie a pravidelné informatívne oznámenie

- § 92 ods. 5- oznámenia používané vo verejnom obstarávaní po ich uverejnení vo vestníku uverejniť na internete vo svojom profile. Ďalšie informácie týkajúce sa verejného obstarávania.

VO musí zverejniť:

 

- zákazku, kde je predpokladaná hodnota nad 1000 € min. 3 pracovné dni pred

- § 41 ods. 1 najneskôr v deň otvárania časti ponuky, označenej ako "Ostatné" a časti ponuky,   označenej ako "Kritériá" je verejný obstarávateľ a obstarávateľ  povinný zverejniť v profile informáciu s uvedením dátumu otvárania príslušnej časti ponuky

- § 44 ods. 2 - verejný obstarávateľ a obstarávateľ je povinný po vyhodnotení ponúk, po skončení postupu podľa odseku 1 a po odoslaní všetkých oznámení o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka bezodkladne písomne oznámiť všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk, vrátane poradia uchádzačov a súčasne zverejniť informáciu o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov v profile

- § 21 ods. 2 - správu o každej zákazke - zverejniť do 10 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy

- § 49a - SP, zmluvy, dodatky, dokumenty ktoré preukazujú dodanie zákazky, sumu uhradeného plnenia zo zmluvy, zoznam subdodávateľov, ponuky uchádzačov a pod.

- § 67 ods. 6 - zverejnenie analýzy k použitej koncesii

- po zriadení Elektronického úložiska na UVO - profil VO

 

Profil verejného obstarávania - všetky odkazy v zmluvách a faktúrach

·         Nadlimitná zákazka 

·         Podlimitná zákazka  

·         Zákazky nad 1000€  

·         Súhrnná správa o zákazkách (podľa § 99, ods.2)